Громадська приймальня

м. Київ, вул. Дмитрівська № 69

тел.роб.: (044) 222 - 60 - 22

тел.роб./факс: (044) 220 - 14 - 90

е-mail: rozumni-rischennj@ukr.net

 

Графік роботи:

пн.-пт.: 9:00-18:00

сб-нд.: вихідний

 

 

 

Нагороди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В даному розділі Ви зможете ознайомитись з Положеннями: «Про членство в Громадській організації «Громадська ініціатива розумних рішень» та «Про внески та витрати Громадської організації «Громадська ініціатива розумних рішень».

Положення про членство.docx

Положення про внески та витрати.docx

____________________________________________________________________________

Положення про членство

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 на Загальних зборах

громадської організації «Громадська ініціатива розумних рішень»

протоколом № ___ від «__» _________ 20___ р.

ПОЛОЖЕННЯ

про членство в громадській організації «Громадська ініціатива розумних рішень»

Положення про членство в громадській організації «Громадська ініціатива розумних рішень» (надалі – Організація) розроблене у відповідності до Статуту Організації (надалі – Положення про членство).

Положення про членство в Організації визначає порядок набуття та припинення членства в Організації, права та обов`язки її членів.

Cтаття 1. Членство в Організації. Порядок прийняття до Організації

1.1.Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, що досягли 18 років, за умови дотримання ними вимог Статуту та вимог органів керування Організації.

1.2.Особи, що поділяють мету, завдання Організації, добровільно виявили бажання вступити до Організації, активно сприяють виконанню Статутних завдань Організації, беруть участь у її діяльності можуть бути рекомендовані до членства не менш як 3 (трьома) членами Правління Організації. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Організації.

1.3.Кожен член Організації має надати достовірну контактну інформацію, а саме: номер телефону, електронну адресу, поштову адресу. Надаючи таку інформацію, кожен член Організації надає згоду на використання та обробку персональних даних як це вимагає чинне законодавство України про захист персональних даних.

1.4.Членство в Організації індивідуальне та добровільне, фізичні особи мають рівні права та обов’язки.

1.5.Члени Організації вступають та вибувають з Організації шляхом подачі письмової заяви (в довільній формі) про бажання вступу від фізичної особи, заяви та рішення відповідного органу управління — на ім’я Голови Правління Організації.

1.6.Прийом нових членів до Організації здійснюється в наступному порядку:

 • особа, яка бажає стати членом Організації, подає належно оформлену заяву на ім’я Голови Правління Організації;
 • Правління Організації повинно розглянути подану заяву у місячний термін і прийняти рішення про відмову або згоду на прийом у члени Організації. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації;
 • рішення про прийом у члени Організації доводиться заявнику в письмовій формі в 10-денний термін з дня прийняття рішення.

Cтаття 2. Права та обов`язки Членів Організації

2.1.Члени Організації мають право:

 • брати участь у Статутній діяльності та заходах Організації;
 • обирати і бути обраними до складу Статутних органів Організації;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях Статутних органів, до складу яких вони обрані;
 • вносити пропозиції до Статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • на участь у Загальних Зборах, засіданнях керівних органів, до складу яких вони обрані;
 • отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
 • можуть одержувати підтримку щодо захисту та реалізації своїх прав і інтересів;
 • вільно відстоювати і пропагувати власні творчі ідеї, проекти, програми та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до Статутних органів Організації;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться Організації;
 • вносити членські, добровільні внески та пожертвування, що необхідні для здійснення статутної мети та завдань Організації;
 • мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;
 • на підставі відповідного доручення представляти інтереси Організації та діяти від її імені;
 • добровільно припиняти членство в Організації за власною письмовою заявою.

2.2. Члени Організації зобов’язані:

 • виконувати вимоги цього статуту, рішення Загальних зборів та інших органів управління Організації;
 • сприяти здійсненню мети і завдань Організації;
 • сумлінно виконувати свої обов’язки;
 • брати активну участь у діяльності Організації;
 • не допускати дій, що можуть нанести Організації матеріальну шкоду чи пошкодять репутацію Організації;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески в порядку і розмірах, що регулюються Положенням про порядок сплати вступних та членських внесків, затвердженого Правлінням Організації;
 • виконувати інші обов’язки згідно рішень органів управління Організації.

2.3. Члени Організації мають право делегувати свої повноваження іншим членам Організації шляхом направлення відповідного письмового або електронного повідомлення Правлінню Організації за допомогою Інтернет-зв’язку. Повідомлення має містити інформацію достатню для ідентифікації делегата та обсяг його повноважень. Порядок направлення повідомлення та обсяг інформації, який має містити таке повідомлення визначається Правлінням Організації шляхом прийняття ним відповідного рішення.

2.4. Правління Організації має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню Статутних завдань Організації.

Стаття 3. Облік членів

3.1.Облік Членів Організації здійснюється Правлінням, що обирається Загальними Зборами.

3.2.Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі Членів Організації. Правління Організації забезпечує можливість ведення електронного обліку Членів згідно із затвердженої форми.

Стаття 4. Припинення членства в Організації

4.1. Член Організації припиняє своє членство:

 • за власним бажанням (при цьому подається письмова заява на ім’я Голови Правління Організації);
 • у зв’язку з виключенням з Організації у порядку передбаченому даним Статутом;
 • у випадку смерті члена Громадської організації;
 • припинення Громадського об'єднання.

4.2. Член Організації має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у Організації шляхом подання заяви на ім’я Голови Правління Організації. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах у Організації.

4.3.Примусове виключення здійснюється Загальними зборами Організації виключно у випадках:

 • за грубі порушення вимог Статуту;
 • систематичні невиконання рішень Статутних органів;
 • вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;
 • вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації;
 • за несплату членських внесків чи у разі наявності інших боргів перед Організацією;
 • вчинення дій, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.4.Рішення про прийняття, виключення, примусове виключення з членів Організації приймається простою більшістю голосів від числа присутніх членів Ради Організації.

4.5.Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів Організації, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Загальними Зборами. Якщо чергові Загальні Збори уповноважать інший постійний або тимчасовий орган, то у такому випадку скарги уповноваженим іншим постійним або тимчасовим органом розглядаються протягом двох місяців з дня її надходження.

 

Положення про внески та витрати

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 на Загальних зборах

громадської організації «Громадська ініціатива розумних рішень»

протоколом № ___ від «__» _________ 20___ р.

ПОЛОЖЕННЯ

про внески та витрати громадській організації «Громадська ініціатива розумних рішень»

Положення про внески та витрати громадської організації «Громадська організація розумних рішень» (надалі – Організація) розроблене у відповідності до Статуту Організації (надалі положення про внески).

Положення про внески Організації визначає порядок сплати вступних, щорічних членських внесків членами Організації інших внесків, передбачених Статутом Організації, а також умови та порядок понесення витрат Організацією.

Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в значенні, визначеному Статутом Організації.

Стаття 1. Загальні положення

1.1.При вступі до Організації, заявники (фізичні особи – громадяни України, іноземці та особи без громадянства) сплачують вступний внесок та членський внесок за перший рік членства.

1.2.Вступний внесок сплачується лише один раз при вступі до складу Членів Організації.

1.3.Членський внесок сплачується щорічно.

1.4.Членський внесок за перший рік сплачується при вступі до складу Членів Організації.

1.5.Щорічні членські внески сплачуються не пізніше, як за місяць до закінчення річного терміну членства в Організації.

При цьому перший рік членства починає свій перебіг з моменту розгляду заяви та прийняття рішення Правлінням Організації про  прийняття заявника до складу Членів Організації.

1.6.Для підтвердження сплати вступного та першого щорічного членського внеску заявник надсилає до Правління Організації копію квитанції про відповідну сплату або підтверджують сплату іншим способом за узгодженням з Правлінням Організації.

1.7.За місяць до закінчення першого і наступних років членства в Організації Правління Організації повідомляє членів про необхідність сплати щорічного членського внеску.

1.8.Члени Організації, крім вступних та членських внесків у встановленому розмірі, можуть вносити до Організації також безповоротну фінансову допомогу, добровільні пожертви, цільові та інші внески:

1.8.1.Інші особи, які не є Членами Організації також можуть вносити до Організації безповоротну фінансову допомогу, добровільні пожертви, цільові та інші внески.

1.9.Безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви, цільові та інші внески можуть бути виражені як у грошовій, матеріальній (майновій), інтелектуальній, так і в іншій формі.

1.10. Сплата безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань часом та розмірами не обмежується.

1.11.Сплата цільових та інших внесків може бути обмежена певним періодом часу та розмірами в залежності від цілей та потреб сплати таких внесків.

1.12.Грошові надходження від внесків Членів Організації використовуються Організацією для реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм, розвитку матеріально – технічної бази та утримання виконавчих органів Організації.

1.13.Розмір вступних та членських внесків може відрізнятися для окремих категорій Членів Організації.

1.14.Загальний розмір вступного та щорічного членського  внеску затверджується Загальними зборами Організації.

1.15.Вступний та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Організації.

1.16.Правління контролює правильність та своєчасність сплати щорічних членських внесків.

1.17.Правомірність використання коштів, що поступили на рахунок Організації, не рідше одного разу в рік, перевіряються Ревізійною комісією. Про результати перевірок Ревізійна комісія доповідає Загальним зборам Організації. 

Стаття 2. Розмір вступного та щорічного членських внесків

2.1.Розмір вступного внеску  становить 150 грн. 00 коп. з однієї особи.

2.2.Розмір щорічного членського внеску становить 300 грн. 00 коп. з однієї особи.

2.3.Розмір вступного внеску для Почесних членів становить 50 грн. 00 коп. з однієї особи.

2.4.Розмір щорічного членського внеску для Почесних членів становить 100 грн. 00 коп. з однієї особи.

2.5.Розмір вступного внеску для студентів та пенсіонерів становить 50 грн. 00 коп. з однієї особи.

2.6. Розмір щорічного членського внеску для студентів та пенсіонерів становить                             50 грн. 00 коп. з однієї особи.

Стаття 3. Звільнення від сплати внесків, зменшення розміру внесків, розстрочка та відстрочка сплати внесків

3.1.В окремих випадках за відповідною заявою Правління може надати такі пільги:

 • розстрочка сплати вступного внеску;
 • відстрочка сплатити щорічних членських внесків;
 • зменшення розміру щорічних членських внесків.

3.2. Рішення Правління щодо надання пільг при сплаті внесків приймається у кожному випадку окремо на підставі поданої заявником заяви. Рішення Правління, діє протягом календарного року, в якому була подана заява.

3.3.В разі розстрочення сплати вступного внеску, перша частина платежу має становити не менше половини вступного внеску. Розстрочка передбачає оплату внеску частинами не більше ніж на 6 місяців.

3.4.Відстрочка встановлюється Правлінням на підставі поданої Членом Організації заяви на строк не більше 3 – х місяців.

3.5.За клопотанням Члена Організації Правління може зменшити розмір його щорічного членського внеску, але не більш як на 50 %.

3.6.Заяви про застосування пільгових умов сплати внесків розглядаються Правлінням у місячний термін з дня їх надходження і направленням відповіді про результат її розгляду листом або електронним листом.

3.7.В окремих випадках Правління Організації може прийняти рішення про надання пільг при сплаті внесків особам, що надали значну матеріальну допомогу Організації. У цьому випадку подання заяви про надання пільг не вимагається.

Стаття 4. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

4.1. Дане Положення затверджується Загальними зборами.

4.2.За рішенням Загальних зборів до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

4.3. Всі додаткові роз`яснення, рішення як Загальних зборів так і Правління Організації, які прийняті та стосуються змісту даного Положення, є невід`ємними його додатками.

 

Пошук по сайту

 

СЕРГІЙ РОЗУМНИЙ, ЯКОГО Я ЗНАЮ: 

      

Максим ЛавриновичМаксим Лавринович, юрист, адвокат, керуючий партнер ЮФ «Лавринович і партнери»:

Сергій Розумний – молода, але надзвичайно амбітна, цілеспрямована людина. Моє враження про нього складалося з результатів його громадської діяльності. Активний і цілеспрямований, він знає, чого прагне. У нього є мета й усе в характері, щоб її досягти. Громадська організація «Громадська ініціатива розумних рішень», яку очолює Сергій Розумний, - найкращий цьому доказ. Це справжній громадянин, патріот, який, обираючи власний життєвий шлях, вже думав про майбутнє інших! Бажаю йому успіхів!

 

 

Олександр Розумний, брат, юрист:

Я завжди пишався старшим братом. Між нами лише 3,5 роки різниці, але він для мене завжди був і є старшим–прикладом в усьо- му. Сергій і зараз мій кращий порадник, рідна душа, до якої можна звернутися будь – коли. Брат для мене – взірець у багатьох речах. Я вболіваю за його справи й мені дуже пощастило, що в його особі я маю ще й справжнього друга! 

 

 

Катерина КаращукКатерина Каращук, юрист, член ГО "Громадська ініціатива розумних рішень",

Сергій Розумний - це активна, ділова, дієва та надзвичайно мобільна людина. Але, як на мене, найголовніша його риса - це відповідальність. Пообіцяв - виконав! Обіцянок даремно не дає! Намагається відповідати за свої слова. 

 

 

Марина Лук`яноваМарина Лук`янова, адвокат, к.ю.н., заслужений юрист України, член ГО «Громадська ініціатива розумних рішень»:

Найкраще в Сергієві, це те, що він вміщує в собі професійне, громадянське, суспільне і людське: гуманістичні погляди, сімейні цінності, справжню дружбу, активне життя. Не із слабаків! Такі люди працюють на продуктивний позитивний результат.

 

 

Катерина МошенськаКатерина Мошенська, державний виконавець відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції у Харківській області, член ГО «Громадська ініціатива розумних рішень»:

Молодий, енергійний громадський діяч. Розумного Сергія Михайловича вирізняє з більшості сучасних громадських діячів надзвичайна доброзичливість та уважне, ненагране  ставлення до людей. Його допомога талановитим дітям – не заангажована. Вона йде від серця. Опікується молоддю, підтримує. Часом дивуєшся: звідки знаходить час, щоб не тільки коштами допомогти, а й особисто бути присутнім на виступах дітей та щиро вболівати за них! 

 

 

Юля ОстапенкоЮля Остапенко, асистент кафедри господарського права України, к.ю.н., член ГО "Громадська ініціатива розумних рішень"

Суспільству не вистачає людей, які б не соромилися своїх помилок і відверто про них говорили. Сергій Розумний  постійно чомусь вчиться. Його професійність та компетентність - результат багаторічної праці. Робочий день Сергія детально розписаний: починається рано, закінчується - пізно. Але у повсякденній метушні у нього завжди знайдеться хвилина, щоб почути у слухавці рідний голос дружини.